Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. 12118/2020 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. [30/06/2020]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ υπ' αριθμ.  12118 /2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


      Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

 
  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
101  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
102  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
103  ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
104  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
105  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
106  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
107  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
108  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ
(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ)
     
109 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης