Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2015, προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ [14/07/2015]

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία, 14.7.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ/λλου 20821
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών και Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090


                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2015, προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.

Έχοντας υπ’ όψιν:
 1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2015, προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
 3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4) Την παράγραφο 5 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση επιτροπές διαγωνισμού …».
 5) Την παράγραφο 1 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη …».

ανακοινούμε

ότι την Πέμπτη 16.7.2015, ώρα 10:00, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει στο ευρισκόμενο στον α΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για τις εν θέματι δημοπρασίες.
 Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. 3 σχετικής διατάξεως.
 Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών


 
  Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
γ) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
δ) Φάκελος Τεχνικού Προγράμματος
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης