Ανακοίνωση διαγωνισμού και κλήρωσης της επιτροπής διενέργειας αυτού [27/08/2018]
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία,    21.08.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ/λλου  18696
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών           ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών &ι Μεταφορών
                                                                               Υπηρεσία Υποστηρίξ. Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40                           και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
        και Αντλιοστασίου                                          Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                         και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Αλ. Ζαχαράκη                          Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.455                               101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    azax@neaionia.gr                      Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr


Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κλήρωσης της επιτροπής διενέργειας αυτού.

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841),
    1)    Ανακινούμε στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, τη διενέργεια δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2018», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
        Ημερομηνία κληρώσεως 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
    2)    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών        Εμμ. Σμαραγδάκης


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης