Ανακοίνωση διαγωνισμού [30/08/2018]
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία,         29/8/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ.Πρωτ/λλου      19033             
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                  
ΠΡΟΣ :Υπουργείο Υποδομών &ι Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
ΚΟΙΝ.    :   
Ταχ. Διεύθυνση    :    Αγ. Γεωργίου 40
        και Αντλιοστασίου
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες    :     Κουσουνής Α.
Τηλέφωνο    :    213 2000 437
Συσκ. Τηλ/τυπίας :    210 279 25 00


Θέμα : Ανακοίνωση διαγωνισμού
 
       
    Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841)μ ανακοινώνουμε την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου  «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου 5χ5 Αλσούπολης και γηπέδου πετοσφαίρισης» προϋπολογισμού 89.999,99€ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ).
    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας
                                   
    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών        Εμμ. Σμαραγδάκης

    Εσωτερική Διανομή:
α)    Φάκελος έργου 4/18
β)    Χρονολογικό Αρχείο
γ)   Γραφείο ΔημάρχουΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης