Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για "Σημειακές Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ν. Ιωνίας" [23/03/2010]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                     Νέα Ιωνία 23-3-2010

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 9950


 ΠΡΟΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΥΝ-ΕΙΔΗΣΗ"


Σας αποστέλλουμε Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στις "Σημειακές Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ν. Ιωνίας" και παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως τις προτάσεις σας, έως την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους συνημμένους χάρτες να απευθύνεστε στην Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου - Πληροφορίες κο Δημήτριο Αθανασίου, τηλ. 2132000452.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

Δείτε τη σχετική Μελέτη εδώ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα συνημμένα σχέδια:

Σχέδιο 1
Σχέδιο 2
Σχέδιο 3
Σχέδιο 4
Σχέδιο 5
Σχέδιο 6
Σχέδιο 6α
Σχέδιο 7
Σχέδιο 8
Σχέδιο Α
Σχέδιο Β
Σχέδιο Γ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης