Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες [04/06/2020]
                                                                                       
                                                                                                            
                                         ΑΔΑ: ΨΑΑΨΩΚΥ-0ΟΣ    
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία,  3 - 6-2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.:  12124         
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ' αρίθμ. 12118/3-6-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

   Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος»

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο  (62) ατόμων χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Ιωνία ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 10
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Ιωνία ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 2
103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Ιωνία ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/
ΘΥΡΩΡΩΝ
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 1
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 10
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 25
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 5
107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 4
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ)
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 2
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέα Ιωνία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες 3
                  
 
   Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

   Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/115/9670/18-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, διότι η πρόσληψη  τους γίνεται για την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου αντικαθιστώντας τους  υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια Ειδικού Σκοπού ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

   Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

   Για τις κατηγορίες 101, 102, 103, 104, 105 και 107 θα προταθούν οι Δημότες Νέας Ιωνίας.

   Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς,  Παιδικούς Σταθμούς και σχολικές μονάδες, σύμφωνα την παρ. 1β του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  τηλέφωνα  επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.
   Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει με e-mail τον υποψήφιο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.
 
   Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες και αρχίζει στις 5/6/2020 και λήγει την 10/6/2020.      

Νέα Ιωνία,   3/6/2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥΓια την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης