Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» [16/09/2019]
       
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία   16-9-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. πρωτ:   26157                                             
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ   
                                              
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40                                                        
Τ. Κ. 142-34                                                                                     
Τηλ.: 2132000429
FAX: 2102714090
email: merimna@neaionia.gr
Πληροφορίες : Καραφυλλή Μαρία     
                           
Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή στην
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

      Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), ο Δήμος Νέας Ιωνίας θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
 •     Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
 •     Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
 •     Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 •     Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
 •     Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
 •     Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
 •     Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
 •     Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
 •     Δημότες και δημότισσες του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, μετά από κλήρωση.
    Στα πλαίσια αυτά καλούνται:
 1. Οι φορείς να προτείνουν με αίτησή τους τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματιικό). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: merimna@neaionia.gr ή να κατατεθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Αγίου Γεωργίου 40)
 2. Οι δημότες που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών -που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό -  να αποστείλουν   αίτηση ηλεκτρονικά στο email: merimna@neaionia.gr ή να την καταθέσουν  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. (Αγίου Γεωργίου 40)
       Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία φορέα ή ονοματεπώνυμο δημότη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ


Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης