Αποτελέσματα της υπ΄αρ. 13118/15-06-2020 ανακοίνωσης "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας" [25/06/2020]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13118/15-06-2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 29/6/2020 έως 7/8/2020 για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας για παιδιά που το Σεπτέμβριο  2020 θα φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο»


 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
101 ΠΕ/ΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ/ΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


 
ΠΕ/ΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης