ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8789/16-4-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ) [28/05/2020]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8789/16-4-2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ)

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
101  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
102  ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
103  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
104  ΥΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
105  ΥΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
106  ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
107  ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
108  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης