ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ [21/05/2020]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία: 29-04-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ. : 9479

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Ταχ. Δ/νση : Ομορφοκκλησιάς και Ολυμπίας

Ταχ. Κωδ. : 14232

Πληροφορίες : Δήμητρα Καμάρα

                        2132000475

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2020 -2021 για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας έχοντας υπ’ όψιν :

1.        Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/Β’/20-12-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/Β’/29-2-2016 και ΦΕΚ 3539/Β’/10-10-2017)

3.       Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών (ΑΔΑ : 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ αρ.πρωτ.717/30-01-2020)

4.       Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04 αρ.πρωτ.8794/06-12-2019)

5.       Το υπ΄αριθμ, 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2), με θέμα «Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας»

6.       Τα Σχέδια Δράσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί αντιμετώπισης Πλημμυρικών φαινομένων, Χιονοπτώσεων, Σεισμών και Δασικών Πυρκαγιών

7.       Τον Πίνακα ανάλυσης τιμών μηχανημάτων τιμολογίων Α’ τριμήνου 2012 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΥΔΡ., ΝΑΤΕΟ, ΛΙΜ., ΟΙΚ.)

8.       Τα συγκριτικά στοιχεία τιμών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από υπηρεσίες της επικράτειας

9.       Την υπ’ αριθμ. 29/20-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΥΙΒΩΚΥ-7ΨΥ)

 

προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από εξελισσόμενες ή επικείμενες φυσικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης Δήμου Νέας Ιωνίας, µε διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Νέας Ιωνίας, τηλέφωνα 2132000451,456,459, Αγίου Γεωργίου 40, ΤΚ 14234, καθημερινά μέχρι τις 29-5-2020 και ώρες 9.00-15.00, δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική ∆/νση, τηλέφωνο και fax.

Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενηµερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εξελισσόμενες ή επικείμενες φυσικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης Δήμου Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2020 – 2021 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα που µπορούν να διαθέσουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εξελισσόμενες ή επικείμενες φυσικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους).

 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού µηχανήµατος έργου).

ΟΡΟΙ

Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) από την στιγµή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλη την περίοδο 2020-2021, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Νέας Ιωνίας τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Τα ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα έργων θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπευθύνων της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Β) Ο αριθµός και το είδος των µηχανηµάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων, διότι ο αριθµός των µηχανηµάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκειά της.

Γ) Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις - παγετό, µε τιµές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε την υπ’ αριθ. 2312/2014 απόφαση, θα είναι τα ακόλουθα:

 

 

ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΤΗΣ

ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΤΗ ΣΕ €

ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €

ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - JCB

55,00

38,00

23,00

BOB CAT

42,00

34,00

20,00

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 980

105,00

72,00

57,00

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

131,00

83,00

65,00

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

120,00

 

 

ΦΟΡΤΗΓΟ 22Τ

73,00

50,00

36,00

ΓΕΡΑΝΟΣ 20ΤΝ. - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

117,00

69,00

50,00

ΤΣΑΠΑ

77,00

52,00

38,00

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 4Χ4

28,00

23,00

7,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (GRADER)

73,00

50,00

36,00

ΕΡΓΑΤΗΣ

14,00

-

-

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ>15Τ

80,00

-

-

ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ

85,00

60,00

40,00

 

∆) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται) ενώ οι εργασίες θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες. Ο Ανάδοχος υποχρεουται να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη µεταφοράς των µηχανηµάτων από το σηµείο που ευρίσκονται στο σηµείο που καλούνται από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη µεταφοράς και αποµάκρυνσής τους µετά το τέλος της απασχόλησής τους. Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται:

α) η ανά τακτά διαστήµατα µε ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τµήµατα ευθύνης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων

β) η εκτέλεση των εργασιών και

γ) ο χρόνος ανεφοδιασµού των οχηµάτων

 Ε) Στην ωριαία δαπάνη αναµονής µηχανήµατος χωρίς χειριστή/ές περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για την παραµονή του µηχανήµατος, πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου και παντελώς ετοίμου για εργασία. Κατά τη συγκεκριµένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του χειριστού του µηχανήµατος. Ως χρόνος αναµονής µηχανήµατος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε τη θέση των µηχανηµάτων σε επιφυλακή, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, στις θέσεις επιφυλακής.

ΣΤ) Στην ωριαία δαπάνη αναµονής µηχανήµατος µε χειριστή/ές περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για την παραµονή του µηχανήµατος, µε τους χειριστές του, πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου και παντελώς ετοίµου για εργασία. Ως χρόνος αναµονής µηχανήµατος µε χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε τη θέση των µηχανηµάτων σε κατάσταση ετοιµότητας και λήγει µε την έναρξη εκτέλεσης εργασιών. Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδος περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι :

• Η διάθεση ενός εργοδηγού - συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισµού.

• Η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών, της υπηρεσίας µέχρι τη λήξη αυτής.

• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

• Οι δαπάνες που απαιτούνται για την διάθεση από µέρους του αναδόχου, ενός (1) οχήµατος τύπου JΕΕΡ (4X4), για τις µεταβάσεις στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών αποχιονισµού, του προσωπικού επίβλεψης (επιβλέπων, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κλπ.), µε κάλυψη από τον ανάδοχο όλων των κάθε είδους δαπανών τους (καύσιµα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, ασφάλιση, κλπ).

Ζ) Οφείλουν να αποδεχτούν τις προτεινόµενες τιµές, οι οποίες θα ισχύουν µέχρι 30/12/2021.

 Η) Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν :

α) Να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε υπεύθυνη δήλωση τα ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα που µπορούν να διαθέσουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσής τους) προσκοµίζοντας παράλληλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων και των χειριστών αυτών.

 β) Εφόσον τα µηχανήµατα δεν είναι ιδιοκτησίας των συµµετεχόντων θα πρέπει οι συµµετέχοντες να προσκοµίσουν µισθωτήριο συµβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκµισθωµένα ή παραχωρούµενα µηχανήµατα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συµµετέχοντα για την 2020 - 2021 και συγκεκριµένα έως 30.12.2021. Μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρίες - φυσικά πρόσωπα) αποτελεί λόγο εξαίρεσης από το καταρτιζόµενο πίνακα µητρώου.

Θ) Είναι υπεύθυνοι:

α) ώστε τα οχήµατα και µηχανήµατα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες,

β) να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 19/96, Π.∆. 294/88, Π.∆. 305/96, Ν. 1396/83, Π.∆. 447/75, Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.∆. 395/94, Π.∆. 396/94, Π.∆. 397/94, Π.∆. 399/94, Π.∆. 105/95, Π.∆. 77/93, Π.∆. 212/06, Π.∆. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί,

γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχηµα των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού.

Ο ανάδοχος εργολήπτης (εταιρίες - φυσικά πρόσωπα) είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού.

 Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόµενο µητρώο των εργοληπτών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εξελισσόμενες ή επικείμενες φυσικές καταστροφές.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εξελισσόμενες ή επικείμενες φυσικές καταστροφές θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία συµβάντων, κλπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση, η διαθεσιµότητα των εταιρειών σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισµούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας Εργοληπτών µε το Δήμο Νέας Ιωνίας (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται στο φάκελο µαζί µε την αίτηση).

Οι εργοληπτικές εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άµεσα στη διάθεση της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην υπηρεσία.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

  Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης