Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού [06/06/2018]
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία,    6.6.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ/λλου    13519

Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών         ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα    :                                                                Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση :    Αγ. Γεωργίου 40                             και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
        και Αντλιοστασίου                                         Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                       και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Γ. Χουτζούμης                       Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.440                             101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    ghoud@neaionia.gr                    Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090


Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού.

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841),
    1)    Ανακοινούμε την διενέργεια στα γραφεία της καθ’ ημάς Δ/νσεως επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου του καθ’ ημάς Δήμου υπό τίτλο:
        «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 127.267,44 € πλέον ΦΠΑ.
        Ημερομηνία κληρώσεως 8.6.2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 9:00 πμ.
    2)    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.

    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών        Εμμ. ΣμαραγδάκηςΕσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Φάκελος οικείου έργου
γ)    Χρονολογικό ΑρχείοΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης