Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων [20/06/2018]
                       
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Ν. Ιωνία: 13/06/2018
    ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                        Αρ. Πρωτ.:   1843
    ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                    
                   ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
      ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   
 Προς : Tο Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

Θέμα: «Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)    «Στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,  παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 20 Ιουνίου 2018   ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στην παρακάτω επιτροπή (2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών) για το έτος 2018:
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων
-   
Η παραπάνω επιτροπή θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 270/81.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΟ/φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Υπαλλήλους του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.:
1)  Χριστάκη Αικατερίνη,  Διευθύντρια Διοικητικών - Οικονομικού
2)  Καλογρηά Αναστασία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού
3)  Ρεβεζά Πηνελόπη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου-Προμηθειών

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου www.neaionia.gr
                                           
                                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


                                                                        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                                                        Δημοτικός Σύμβουλος
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης