Άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 - Εκλογικά τμήματα Ν. Ιωνίας [14/09/2009]


Όπως είναι γνωστό, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Σύνταγμα.  Από την ανωτέρω υποχρέωση  εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
 

 

  1. Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
  2. Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό.
  3. Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας (αρθ. 96 του Π.Δ/τος 96/2007).


Οι εκλογείς της 1ης περίπτωσης αν δεν ψηφίσουν, δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμιά ενέργεια.

Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δε θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.  Ενδεικτικά, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:
 

  1. Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δε θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
  2. Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κλπ.,  για τους οποίους λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δε θα υπάρξει δυνατότητα  χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.
  3. Εκλογείς που δε θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.
Δείτε τα εκλογικά τμήματα :

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης