Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για χώρο πρασίνου τμήματος του Ο.Τ. 179α [31/03/2009]Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
:

 
Με την υπ’ αριθμό 136/30-3-2009 πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας αποφάσισε:

1. Την αναγκαιότητα διατήρησης ως χώρου πρασίνου του εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 179α (φερόμενων ιδιοκτητών Κωνσταντίνου Κυπραίου και λοιπών) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής.
2. Επιμένει και επαναεπιβεβαιώνει την 274/19-9-2005 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας Αττικής.
3. Την άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στο τμήμα του Ο.Τ. 179α (φερόμενων ιδιοκτητών Κωνσταντίνου Κυπραίου και λοιπών).
4. Την ανάρτηση της απόφασης "Αρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης για χώρο πρασίνου τμήματος του Ο.Τ. 179α (φερόμενων ιδιοκτητών Κωνσταντίνου Κυπραίου και λοιπών)".
5. Την αύξηση της ήδη εγγεγραμμένης πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2009 με Κ.Α. 35.711.008, από το ποσό 152.232,00 €, στο ποσό των 650.173,69 €, όσο δηλαδή προκύπτει η τρέχουσα αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης βάσει του θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ. αντιγράφου αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Καλούνται λοιπόν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την απόφαση αυτή όπως υποβάλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της Δημοσιεύσεως της παρούσης τις τυχόν ενστάσεις τους στο Δήμο.


      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης