Κλήση στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 1990 [12/01/2009]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1990 (κλάσεως 2012) και διαμένουν στο Δήμο Ν. Ιωνίας, ανεξάρτητα αν είναι γραμμένοι ή όχι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ν. Ιωνίας,
     Υποχρεούνται να προσέλθουν στο Στρατολογικό Γραφείο Ανατολικής Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 2, περιοχή ΡΟΥΦ, από τις 2 Ιανουαρίου 2009 έως και 28 Φεβρουαρίου 2009, ώρες προσέλευσης: 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (όλες τις εργάσιμες ημέρες), προκειμένου να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.)
     Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Δήμων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  Επίσης η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Αστυνομική Αρχή) ή με συστημένη επιστολή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ


     Οι στρατεύσιμοι, με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξουν τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων
  3. Ιατρική Γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όσοι καταθέσουν δελτίο απογραφής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας 28/2/2006 θεωρούνται εκπρόθεσμοι και θα έχουν τη μηνιαία ή δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση..

 

                                                   ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                             ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης