ΟΠΑΝ- Δελτίο τύπου για έκθεση ζωγραφικής [05/07/2016]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης