Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016»  [07/11/2016]

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία, 3 / 11 /2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                           Αρ. Πρωτ/λλου 29612 
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Ε. Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο : 213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016»

Έχοντας υπ' όψη:
α) To άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

Ανακοινώνεται ότι στις 7/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016»

Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Εμμ. Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Δ/νσης που είναι οι ακόλουθοι:
ο κ. Άγγελος Κουσουνής, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
ο κ. Γεώργιος Χουτζούμης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


  Ο Διευθυντής
  Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Φάκελος έργου 1/2016 
γ) Χρονολογικό Αρχείο 
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης