Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ολισθηρότητας οδοστρωμάτων Δημοτικών Οδών" [29/09/2015]

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία,  25/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. Πρωτοκόλλου  27899
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40   
                          142 34  Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Αλ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο:  2132000455
fax: 2102797192
e-mail: azax@neaionia.gr


Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ολισθηρότητας οδοστρωμάτων Δημοτικών Οδών (αρ. μελέτης 36/2009)».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ολισθηρότητας οδοστρωμάτων Δημοτικών Οδών (αρ. μελέτης 36/2009)» βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
3) Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
4) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

Ανακοινώνουμε
ότι τη Τρίτη 29.09.2015, ώρα 10:00 και στο γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (α΄ όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
          

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
           
               Εμμ. Σμαραγδάκης
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης