Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2015, για το προσωπικό του Δήμου Νέας Ιωνίας  [30/03/2015]


Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) έτους 2015, για το προσωπικό του Δήμου Νέας Ιωνίας με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου- πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης