Ημερομηνίες εκδίκασης ενστάσεων κτηματολογίου [18/02/2015]


Δείτε τους Πίνακες εκδικάσεων σε μορφή excel  
εδώ   (Τελευταία ενημέρωση 20-3-2015)

Δείτε τους Νέους Πίνακες εκδικάσεων σε μορφή excel   εδώ (Τελευταία ενημέρωση 8/4/2015)


Δείτε τους Νέους Πίνακες εκδικάσεων σε μορφή excel εδώ (Τελευταία ενημέρωση 18/5/2015)


Δείτε τους Νέους Πίνακες εκδικάσεων σε μορφή excel εδώ ( 22/5/2015)  (Πινάκια ΚΤ040156 έως και ΚΤ040164)


Δείτε τους Νέους Πίνακες εκδικάσεων σε μορφή excel εδώ
(27/5/2015) ή σε μορφή pdf εδώ (Πινάκια ΚΤ040138 έως και ΚΤ040146) Νέο -Ορθή επανάληψη (19-6-2015)


Νέο (22-5-2015)
Νέο (22-5-2015)


Νέο (22-5-2015)


Νέο (22-5-2015)
Νέο (22-5-2015)
Νέο (22-5-2015)
Νέο (22-5-2015)
Νέο (22-5-2015)
Νέο (18/5/2015)

Νέο (18/5/2015)

Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο -Ορθή επανάληψη (2/7/2015)Νέο Ορθή επανάληψη (2/7/2015)


Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)
Νέο (18/5/2015)

Νέο (18/5/2015)

  
Νέο (13/5/2015)
 Νέο (13/5/2015)-  Oρθή επανάληψη
    Νέο (13/5/2015)Νέο (13/5/2015)


Για τους παλαιότερους πίνακες εκδικάσεων πατήστε εδώ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης