Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών [18/02/2015]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νέα Ιωνία  13/2/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αρ. Πρωτ.:  4244
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣ:  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νέας Ιωνίας

Θέμα: «Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)    «Στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,  παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 18 Φεβρουαρίου  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10 π.μ. θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στην παρακάτω επιτροπή:

- Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων

Η παραπάνω επιτροπή θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 270/81.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΟ/φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους :

1)Νικολοπούλου Χριστίνα Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2) Παπαδόπουλος Ιωάννης  Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γ)Αμαλία Ορφανού  Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου www.neaionia.gr

     

                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                            
                                          

                                                                                               ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης