Β' Κλήρωση Δημοτικών Συμβούλων ως μελών επιτροπών διαγωνισμών [24/10/2014]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                               Νέα Ιωνία   21/10/2014
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αρ. Πρωτ.   37500
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ


ΠΡΟΣ:  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νέας Ιωνίας

Β’ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 28/1980
( με ισχύ μέχρι την 31/12/2014 )

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Του νέου Νόμου 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών Δημοτικών υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2) Της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3) Της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5) Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών (Διενέργειας – Αξιολόγησης & Παραλαβής) των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν βάσει  του  Π.Δ.28/80 με ισχύ μέχρι την 31/12/2014
6) Το με αρ. 32621/12-9-2014 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπών  Π.Δ. 28/80 σύμφωνα με το οποίο ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Ιωάννης του Χρήστου κληρώθηκε ως Τακτικό Μέλος στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών βάσει του Π,Δ, 28/80 πάσης φύσεως εργασιών, συντηρήσεων Δημαρχιακού μεγάρου, Σχολικών κτιρίων & λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων & Υπηρεσιών του Δήμου (ΚΕΠ, Πολεοδομία, ΚΑΠΗ, Κοινωνική Υπηρεσία, Κατασκήνωση κλπ.)
7) Την προφορική άρνηση του κ. Λαζαρίδη Ιωάννη του Χρήστου στις 1,6,20/10/2014 να είναι μέλος της Επιτροπής. Ως εκ τούτου επαναλαμβάνεται η κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων ως μελών  της ανωτέρω Επιτροπής..

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργήσει  κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές των διαγωνισμών βάσει του Π.Δ. 28/80 με ισχύ μέχρι την 31/12/2014.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους :

Α)Αναστασία Γεωργακοπούλου – Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής περιουσίας
Β)Ιωάννης Παπαδόπουλος - Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γ)Αμαλία Ορφανού – Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου www.neaionia.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Φώτιος Τσομπάνογλου
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης