Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Σύμβουλων  [29/10/2014]

                                                                AΔΑ: ΩΨΦΒΩΚΥ-28Λ  
                                                                                                                           
                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία 29/10/2014
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 569
Αριθ. Πρωτ: 38175

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περιπτ. ι΄της παρ. 1 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011 τεύχος Α΄).
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

           
-Ορίζει τον κο Εξαδάκτυλο Κωνσταντίνο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει   την εποπτεία και τον συντονισμό της τήρησης και της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες ελέγχου κοινόχρηστων χώρων του τμήματος Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, των όρων λειτουργίας  των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων( λαϊκές  αγορές  και εμποροπανηγύρεις)  και  της διαδικασίας τήρησης του υπαίθριου εμπορίου και της  υπαίθριας διαφήμισης.

-Ορίζει τον κο Χατζηκωνσταντίνου Σάββα εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό της εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του τμήματος Συντηρήσεως της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος .
Η ανάθεση των καθηκόντων  έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας έως και τις 28/02/2017.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                         

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 


ΚΟΙΝ: 
- Γραφείο Δημάρχου
-Γρ. Γεν. Γραμματέα
-Αντιδήμαρχοι Ν. Ιωνίας
- Δ/νσεις και τμήματα
 - Οριζόμενους  Δημοτ. Συμβούλους


 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης