Ορισμός Αντιδημάρχων [02/09/2014]

Δείτε την Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης