Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» [03/10/2014]

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νέα Ιωνία 3/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. πρωτ:     35424                                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΠΟΛΙΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ                                                 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40                                                        
Τ. Κ. 142-34                                                                                     
Τηλ.: 2132000516
FAX: 210-2714090
Πληροφορίες : κ. Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                

Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) άρθρο 76 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθετείται στον δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Στην Επιτροπή αυτή, η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

• Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
• Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
• Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
• Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
• Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
• Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
• Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
• Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
• Δημότες

Παρακαλούνται όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή  Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία τους το αργότερο μέχρι 13/10/2014.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

   ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

KOIN:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

    
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης