Πρόγραμμα δωρεάν διαμονής παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων σε παιδικές κατασκηνώσεις [29/04/2014]

           

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία, 29.04.2014    
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ               
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40  
T. K.: 142 34  
Τηλέφωνο: 213 2000 462   
FAX: 210 2711260  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διαμονής παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων σε παιδικές κατασκηνώσεις

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι ανήλικα παιδιά, γεννημένα το διάστημά από 01.01.1999 έως 14.06.2008, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε δωρεάν σε κατασκηνώσεις όλης της χώρας.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις που θα υλοποιηθεί για το έτος 2014 από 15 Ιουνίου έως την 3η Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται σε 15 ημέρες, το ανώτατο όριο, σε μία μόνο κατασκηνωτική περίοδο. Το πρόγραμμα θα αφορά σε πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους.
Ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι  του συγκεκριμένου προγράμματος ορίζονται οι γονείς:
1) Ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
2) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
Και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις δικαιούχων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 16.000,00€.

 Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ από σήμερα Τρίτη 29.04.2014 έως τις 9 Μαΐου και ώρα 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Σημειώνεται δε πως για την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό ΑΜΚΑ και το τον ΑΦΜ τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ρητά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους στον ΟΑΕΔ. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση στοιχείων στις αιτήσεις, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις που αντικαθιστούν τις προηγούμενες.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οφείλουν να προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά που δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως.           

Όσοι δημότες μας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας στη διεύθυνση Βοσπόρου 121 στην Καλογρέζα είτε στο Τμήμα Παιδείας (στον 1ο όροφο έναντι του Δημαρχείου) στην οδό Αγίου Γεωργίου 40 προκειμένου να εξυπηρετούνται.     

                                                                                                         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                                      ΟΛΓΑ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης