ΥΠ.ΕΣ: Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές [21/03/2014]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                            Αθήνα 10 Μαρτίου 2014 
                                                                                      Αριθ. Πρωτ.:9851
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Γ. Παπακώστα
Τηλέφωνο : 2131361130
Fax: 2131361129,2131361140

ΠΡΟΣ: 1. Τράπεζα της Ελλάδος Πανεπιστημίου 2 Τ.Κ. 102 50 ΑΘΗΝΑ
2.Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21Α Τ.Κ 106 72 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α') «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους.
Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού. Επισημαίνεται ότι σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε - εφόσον δεν οριστεί διαχειριστής - η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής του συνδυασμού.

Οι καταθέσεις επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα και εφόσον προηγουμένους έχει εξασφαλισθεί η ρητή συναίνεση καν προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί. Οι οικείες τράπεζες έχουν την ευθύνη ως προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της σύμφωνης γνώμης των υποψηφίων.

Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.
Ο λογαριασμός κλείνεται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο, περάτωση των καθηκόντων διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, οπότε παύει και η εξουσία του διαχειριστή του (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3870/2010).

Τέλος, στο πλαίσιο της δημοσιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών των συνδυασμών και των ίσων ευκαιριών προβολής κατά τον προεκλογικό αγώνα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τις νόμιμα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους για τα ανωτέρω, προκειμένου να διευκολύνουν τις κατά τόπους Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 12 του προαναφερθέντος νόμου, κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου, σχετικά με τους λογαριασμούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης