ΥΠ.ΕΣ.: Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014 [21/03/2014]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Μπέριου
Τηλέφωνο: 2131361144
Φαξ : 2131361140
2131361129
e-mail: m.mperiou@ypes.gr


ΠΡΟΣ:
κκ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αθήνα 10 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 9838

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας κα, άλλες διατάξεις» (Α'50) σε συνδυασμό με την παρ. 2 στοιχείο α του άρθρου 12 του ν 3870/2010 (Α' 138), συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των οικείων Περιφερειών.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας και μέλη ένας εκπρόσωπος (μέλος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ.) στην έδρα της Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), της έδρας της Περιφέρειας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της συζήτησης και υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι.
Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Ειδικότερα, η σύνθεση, το έργο, οι αρμοδιότητες και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ανωτέρω ν. 3870/2010.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα στα FAX 2131361140 και 2131361129 καθώς και μέσω e-mail στο m.mpehou@ypes.gr, αν συγκροτήθηκε με απόφαση σας, Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων κάθε Περιφέρειας.

Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμο, να φροντίσετε να ενημερωθούν οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι με κάθε πρόσφορο μέσο (δηλώσεις σας, δελτία τύπου κ.λπ), για τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών αυτών.
Η ενημέρωση θα αφορά στη δυνατότητά τους, να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων, ως προς τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4242/2014 σύμφωνα με το οποίο «προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού», δηλαδή από 28 Φεβρουαρίου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης