ΠΑΚ: Συνέντευξη του Αριστείδη Χατζησαββίδη στο ΙΟΝΙΑΝΕΤ [04/04/2014]


Διαβάστε την συνέντευξη
<http://www.ionianet.gr/ekloges2014/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%
B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%
CF%89%CE%BD/258-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%AF
%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF
%82.html>  του Ανεξάρτητου υποψήφιου Δημάρχου Αριστείδη Χατζησαββίδη στο ΙΟΝΙΑΝΕΤ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης