Επαναπροκήρυξη θέσεων ημερήσιων φυλάκων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού  [13/06/2013]
ΚΕ.Α.ΕΠ.- ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ 16, 11362 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210-8215853,
Email: keaep@otenet.gr / site: www.keaep.gr                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                             Αθήνα, 04/06/2013

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.)
Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013,
ΚΟΧ.Π.17.907/2/1013, ΚΟΧ.Π 17.901/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων με ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση
προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής: Κεντρικού
Τομέα, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, εικοσιτέσσερα
(24) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις αναλυτικές προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού ή Ανατολικού ή
Βόρειου Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα Υπόψη κυρίας Βορλόου Χριστίνας,
(τηλ.
επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8215853, e-mail: keaep@otenet.gr ).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και την
Παρασκευή 14/06/2013 και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00μ.μ
. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα
υποβολής αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς
Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.keaep.gr·) γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -
Διαγωνισμών Φορέων -Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επισυνάπτονται οι εγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον ΑΣΕΠ όπου αναγράφονται οι ειδικότητες και
τα απαιτούμενα προσόντα.

Για το ΚΕ.Α.ΕΠ.
Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος


 
Περίληψη επαναπροκήρυξης- πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης- πατήστε εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης - πατήστε εδώ

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης - πατήστε εδώ
 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης