Ορισμός Αντιδημάρχων [04/01/2013]

Σύμφωνα με την με αρ. 626/28-12-2012 Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν οι καθ' ύλην Αντιδήμαρχοι για την χρονική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/8/2014 - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης