Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών». [04/02/2019]
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα Ιωνία,    30 / 01 / 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου  3030
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40           
                            142 34  Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Αλ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο:  2132000455
e-mail: azax@neaionia.gr


Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».

Έχοντας υπ’ όψιν:
1)    Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών» βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
2)    Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
3)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
4)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
Ανακοινώνουμε
ότι την Δευτέρα 04.02.2019, ώρα 10:15 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διενεργήσει στα γραφεία της, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας, δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                   Ο Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών
           
               Εμμ. ΣμαραγδάκηςΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης