Οι κυβερνήσεις των μνημονίων οδηγούν και τους Δήμους σε πλήρη κατάρευση [31/08/2012]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης