Κλήρωση μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού [19/07/2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου,
142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090
Νέα Ιωνία,  19.7.2012 

Αρ. Πρωτ/λλου: 26505

 


                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:  Κλήρωση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – υπηρεσίες τεχνικού / ενεργειακού συμβούλου – έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», προϋπολογισμού 42.261,93 €.

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού και αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο επιγράφεται «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4) Την παράγραφο 1 άρθρου 83 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και την υπ’ αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1291), βάσει των οποίων α΄ επιτρέπεται η ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών με πρόχειρο διαγωνισμό (συνοπτική διαδικασία) και β΄ ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή.
ανακοινούμε ότι την Τρίτη 24.7.2012 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον α΄ όροφο του Δημαρχείου, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.

Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. (3) σχετικής διατάξεως.

Η παρούσα να αναρτηθή στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής


Εσωτερική Διανομή: Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/Υποέργο 8» 
γ) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
δ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημήτριος Αθανασίου
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης