Ρύθμιση δόσεων οφειλών [03/07/2012]
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
Ν.Ιωνία 3/7/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                  
Αρ.Πρωτ.: 24507
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
 
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
            Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 20124 (ΦΕΚ 1828/Β/8.6.2012), γνωστοποιεί στους οφειλέτες ότι μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των βεβαιωμένων οφειλών τους προς τον Δήμο σε δόσεις ή να εξοφλήσουν εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις.

            Ειδικότερα ρυθμίζονται όλες οι οφειλές ή οι δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ έως τις 29.2.2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδες για νομικά πρόσωπα.

            Η ρύθμιση που προβλέπεται όσον αφορά το πλήθος των δόσεων και την απαλλαγή των προσαυξήσεων έχει ως εξής:

1
Εφάπαξ καταβολή
Μείωση έως 100% των προσαυξήσεων.
2
Από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις
Απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
3
Δεκατρείς (13) μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις
Απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
4
Από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις
Απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
5
Από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις
Απαλλαγή ποσοστού σαράντα πέντε εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
6
Από σαράντα εννέα (49) μέχρι εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις
Απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
           
         Το αίτημα για τη ρύθμιση σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24) εξετάζεται από το Δήμαρχο, βάσει των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παραπάνω ΚΥΑ 20124.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις των οφειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή έως 7/10/2012
            Για πληροφορίες Ταμειακή Υπηρεσία τηλ. 212000448.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης