Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού [11/10/2018]
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία,    11.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                   Αρ. Πρωτ/λλου 22603     

Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών                          ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα    :                                                                                Υπηρεσία Υποστηρίξεως Πληροφορικής
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40                                                και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
        και Αντλιοστασίου                                                         Τμήμα Υποστηρίξεως Εφαρμογών
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                            και Υπηρεσιών Πληροφορικής
Πληροφορίες    :    Β.Θεοφύλακτος                                            Αντιστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τηλέφωνο    :    213-2000.433                                                       101 91  ΠΑΠΑΓΟΥ
Ηλ. δ/νση    :    vtheofilaktos@neaionia.gr                           Ηλ. Δ/νση site-support@yme.gov.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090


Θέμα:    Ανακοίνωση διαγωνισμού και κληρώσεως της επιτροπής διενεργείας αυτού.

Σχετ.:   

    Σε εκτέλεση των διατάξεων:
    α)    του άρθρου 5, παρ. 5.2.γ.2 και 5.3, της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.2017 αποφάσεως Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841) και
    β)    της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540),
ανακοινούμε:
    1)    Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου του καθ’ ημάς Δήμου υπό τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων έτους 2018», προϋπολογισμού 259.070,16 € πλέον ΦΠΑ. Περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού ευρίσκεται ανηρτημένη στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) υπ’ ΑΔΑ 6ΗΧΛΩΚΥ-9Υ9.
    2)    Διενέργεια στα γραφεία της καθ’ ημάς Δ/νσεως επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40, δ΄ όροφος, δημοσίας ηλεκτρονικής κληρώσεως για την συγκρότηση της επιτροπής διενεργείας του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού. Ημερομηνία κληρώσεως η 16.10.2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 πμ.
    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στον ιστότοπό σας.
    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών        Εμμ. ΣμαραγδάκηςΕσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Φάκελος οικείου έργου
γ)    Χρονολογικό ΑρχείοΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης