Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο 1o Σχολικό Συγκρότημα Νέας Ιωνίας [03/01/2012]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH
ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                                                                                  Νέα Ιωνία 3/1/2012
                                                                                   Αρ. Πρωτ. 1

 

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών  για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο 1o Σχολικό Συγκρότημα Νέας Ιωνίας

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας  πρόκειται να  προβεί στην κατασκευή μεταλλικής  ράμπας Α.Μ.Ε.Α. στο 1ο Σχολικό Συγκρότημα ( Πευκάκια)  Νέας Ιωνίας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1800) (€) πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τα κονδύλια της Σχολικής επιτροπής που διατίθενται για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
 
Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
 Στην περίπτωση που υπάρξουν προσφορές ισότιμες μεταξύ των υποψηφίων τότε ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των υποψηφίων.
       
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 16/1/2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Αγίου Γεωργίου 40 142-34 Νέα Ιωνία, τηλ. 213 2000 406.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                                                                ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φακέλου και τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης