Ορισμός υπαλλήλων για την ενημέρωση της βάσης οικονομικών δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών [17/01/2011]
Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου με αρ. 22/14-1-2011 σχετικά με τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων για την ενημέρωση της βάσης οικονομικών δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης