Πρόσκληση για συμμετοχή στη "Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης" [28/01/2011]
Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση για συμμετοχή στη "Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης"

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης