Δημόσια διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας εναντίον γυναικών, 2011-2015 [05/07/2010]


   Σύμφωνα με το υπ. Αριθ. Οικ. 34602/23-6-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσιο διάλογο σχετικά με την προτεινόμενη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή απόψεων και προτάσεων που θα ληφθούν αργότερα υπόψη κατά την κατάρτιση της κοινοτικής στρατηγικής, η οποία πιθανόν θα καλύψει τη χρονική περίοδο 2011-2015. 
Έως τις 9 Ιουλίου 2010 θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, και εάν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αποφέρει αποκλίνουσες προσεγγίσεις, η Επιτροπή δεν αποκλείει τη διοργάνωση συνεδρίου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων επί των θεμάτων που θα ανακύψουν από το δημόσιο διάλογο. 
Προς τούτο, μπορείτε να λάβετε το κείμενο καθώς και το σχετικό ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης από την κάτωθι ιστοσελίδα:

http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/Consultation_paper_questionnaire.pdf

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης