Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων [08/09/2010]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης