Πρόσκληση στρατευσίμων 2010 Α / ΕΣΣΟ [04/03/2010]


Δείτε εδώ τη με αρ. Φ.422/ΑΔ.432055/Σ.340/16-12-2009 Εγκύκλιο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
με την οποία καλούνται οι στρατεύσιμοι της 2010 Α / ΕΣΣΟ για κατάταξη.


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης