Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Παρακαλούμε προτιμήστε την αποστολή αιτήσεων μέσω του e-mail:  ydom@neaionia.gr  (χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης) αντί της επίσκεψής σας στην Υπηρεσία.
Είσοδος κοινού γίνεται κατά προτίμηση μετά από συνεννόηση, για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και επαφών.

Υποδείγματα αιτήσεων:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αιτήσεις αποστέλλετε στο ydom@neaionia.gr ή στο fax 210 2585778.
Πληροφορίες: 213 1617108, 213 1617158,
Προϊστάμενος:  213 1617166
Ώρες κοινού: Καθημερινά

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:  
Για αντίγραφα οικοδομικής άδειας (στελέχους) υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και σας  αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.
Πληροφορίες: 213 1617163, 213 1617165, 213 1617170, 213 1617166
Ώρες κοινού: Καθημερινά 9.00-14.00 (παρακαλούμε τηλεφωνήστε πρώτα)

ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
Για αντίγραφα σχεδίων και στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και τα παραλαμβάνετε από το ισόγειο της Υπηρεσίας τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την αποστολή της αίτησης, σε ώρες κοινού.
Πληροφορίες:  213 1617113, 213 1617111
Ώρες κοινού: Καθημερινά εκτός Τρίτης 9.00-13.00

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Για βεβαίωση χρήσης γης ή όρων δόμησης ή άλλο θέμα υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr και οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.
Ρυμοτομικά σχέδια, διαγράμματα εφαρμογής και αντίγραφα πράξεων αναλογισμού παραλαμβάνετε από τον 1ο όροφο σε ώρες κοινού.
Πληροφορίες: 213 1617159, 213 1617157, 213 1617131, 213 1617132
Προϊσταμένη: 213 1617154
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14.00

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
Μηχανικοί Εφαρμογής: 213 1617126, 213 1617119
Μηχανολογικά: 213 1617117
Φορολογικά: 213 1617164, 213 1617132
Προϊσταμένη: 213 1617123
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14.00

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:
Αιτήσεις υποβάλλονται το ydom@neaionia.gr με το έντυπο Γενικής Αίτησης.
Πληροφορίες: 213 1617137, 213 1617138, 213 1617139, 213 1617140, 213 1617117
Προϊστάμενος: 213 1617168
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης