Τέλεση πολιτικού γάμου

Τέλεση πολιτικού γάμου

    Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.
    Οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Νέας Ιωνίας τελούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
    Ημέρα τέλεσης πολιτικών γάμων: Παρασκευή
    Ώρες τέλεσης: από τις 13:30 έως τις 15:00 ( ανά τέταρτο)
   Τόπος τέλεσης : Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (αίθουσα Δημοτικής βιβλιοθήκης) Λ. Ηρακλείου 264, 4ος όροφος.
    Η ημερομηνία  και η ώρα τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο πολιτικών γάμων  (Λεωφόρος Ηρακλείου 268- 3ος όροφος Ληξιαρχείο, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:30 τηλέφωνο 2102775248)
    Για τον καθορισμό της ημερομηνίας καθώς και τον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων απαιτείται η παρουσία και των 2 μελλονύμφων.

    Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Νέας Ιωνίας:
 

  1. Αίτηση
  2. Άδειες Γάμου (άδεια γάμου που εκδόθηκε στην αλλοδαπή επικυρωμένη και μεταφρασμένη*)
  3. Πιστοποιητικά γέννησης (πιστοποιητικό που εκδόθηκε στην αλλοδαπή επικυρωμένο και μεταφρασμένο*)
  4. Ταυτότητες και απλή φωτοτυπία ταυτοτήτων των μελλονύμφων (Διαβατήρια , άδεια παραμονής ή βίζα κ.λ.π. όταν πρόκειται για αλλοδαπό )
  5. Απλή φωτοτυπία ταυτοτήτων των 2 μαρτύρων που θα παρευρεθούν στο γάμο       ( ενήλικοι, ανεξαρτήτου βαθμού συγγένειας)
  6. ΑΦΜ και των 2 μελλονύμφων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
  7. ΑΜΚΑ και των 2 μελλονύμφων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
  8. Ασφαλιστικός φορέας και των 2 μελλονύμφων (εφόσον υφίσταται)

*Επικύρωση και μετάφραση των ξενόγλωσσων εγγράφων
    Επικύρωση: Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα θα φέρουν α)την επισημείωση της Χάγης  (APOSTILLE) για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη απαιτείται επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων. Τα έγγραφα που εκδίδονται από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα 
    Μετάφραση: στα Ελληνικά από την μεταφραστική υπηρεσία του  Υπουργείου Εξωτερικών ή από αντίστοιχη Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας έκδοσής τους , ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας  του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   Το τμήμα θεώρησης και μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται επί της οδού Αρίωνος 10 – Ψυρρή Αθήνα.Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης