Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης είναι ένα νέο Δημοτικό Όργανο που θεσμοθετείται από το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
 • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
 • δημότες.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
 • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης