Άδεια γάμου κατόχου δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα κατοίκου Δήμου Νέας Ιωνίας

Άδεια γάμου κατόχου δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα κατοίκου Δήμου Νέας Ιωνίας

  • Αίτηση
  • Δελτίο ή ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα
  • Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο μας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του (όνομα, επώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία και τόπο γέννησης), όσο και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Σημείωση : Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο από την χώρα του όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του, μπορεί να το προσκομίσει στην υπηρεσία μας (ακόμη και αν δεν είναι επικυρωμένο σωστά), ώστε η καταχώρηση των στοιχείων του κατά τον γάμο να είναι όσο το δυνατό ορθότερη.

  •  Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου εφημερίδας στην Υπηρεσία μας. (Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αλλοδαπών να αναγράφονται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
  • Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€

(Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 

  • Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό  ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, εκκαθαριστικό εφορίας, μισθωτήριο κλπ), από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Νέας Ιωνίας.Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης