Άδεια γάμου αλλοδαπού κατοίκου Νέας Ιωνίας

Άδεια γάμου αλλοδαπού κατοίκου Νέας Ιωνίας

   Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 391/1982,

   Ο κάθε μελλόνυμφος αιτείται την έκδοση μιας άδειας γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.
   Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
   Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής σε Δημόσια Υπηρεσία (ΚΕΠ ή αστυνομία κ.λ.π.)

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει  ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω είναι:

  1. Αίτηση.  Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται επικύρωση για το γνήσιο υπογραφής σε Δημόσια Υπηρεσία (ΚΕΠ ή αστυνομία κ.λ.π.)
  2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (επικυρωμένη και μεταφρασμένη).*
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (επικυρωμένη και  μεταφρασμένη)
  4. Διαβατήριο και απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ.).
  6. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου εφημερίδας στην Υπηρεσία μας (Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αλλοδαπών να αναγράφονται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€ (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
  8. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό  ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, εκκαθαριστικό εφορίας, μισθωτήριο κλπ), από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Νέας Ιωνίας

     Για τους διαζευγμένους επιπλέον
 

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του.

     Για τους χήρους/χήρες επιπλέον

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

*Επικύρωση και μετάφραση των ξενόγλωσσων εγγράφων

Επικύρωση: Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα θα φέρουν α)την επισημείωση της Χάγης  (APOSTILLE) για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη απαιτείται επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων. Τα έγγραφα που εκδίδονται από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Μετάφραση: στα Ελληνικά από την μεταφραστική υπηρεσία του  Υπουργείου Εξωτερικών ή από αντίστοιχη Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας έκδοσής τους , ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας  του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το τμήμα θεώρησης και μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται επί της οδού Αρίωνος 10 – Ψυρρή Αθήνα.Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης