Άδεια γάμου για Έλληνες κατοίκους Νέας Ιωνίας

Άδεια γάμου για Έλληνες κατοίκους Νέας Ιωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 391/1982,

   Ο κάθε μελλόνυμφος αιτείται την έκδοση μίας άδειας γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.
   Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
   Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής σε Δημόσια Υπηρεσία (ΚΕΠ ή αστυνομία κ.λ.π.)

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω είναι:

  1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, απαιτείται θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε Δημόσια Υπηρεσία (ΚΕΠ ή αστυνομία κ.λ.π.)
  2. Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία της ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό. (Χορηγείται και μέσω ΚΕΠ)
  4. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  5. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου εφημερίδας στην Υπηρεσία μας. (Σε περίπτωση που ο έτερος μελλόνυμφος είναι αλλοδαπός τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του να αναγράφονται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
  6. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€ (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
  7. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό  ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, εκκαθαριστικό εφορίας, μισθωτήριο κλπ), από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Νέας Ιωνίας

     Για τους διαζευγμένους επιπλέον

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του. (Χορηγείται από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή από ΚΕΠ)

    Για τους χήρους/χήρες επιπλέον

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Χορηγείται από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο θάνατος ή από ΚΕΠ)

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

    Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης