Άδεια γάμου αλλοδαπού κατοίκου εξωτερικού

Άδεια γάμου αλλοδαπού κατοίκου εξωτερικού

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο και μεταφρασμένο *
  2. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, επικυρωμένη και μεταφρασμένη*
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, επικυρωμένο και. Μεταφρασμένο*
  4. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου επικυρωμένη και μεταφρασμένη.*
  5. Διαβατήριο και απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
  6. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ.).

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών

*Επικύρωση και μετάφραση των ξενόγλωσσων εγγράφων

Επικύρωση: Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα θα φέρουν α)την επισημείωση της Χάγης  (APOSTILLE) για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη απαιτείται επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων. Τα έγγραφα που εκδίδονται από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Μετάφραση: στα Ελληνικά από την μεταφραστική υπηρεσία του  Υπουργείου Εξωτερικών ή από αντίστοιχη Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας έκδοσής τους , ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας  του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το τμήμα θεώρησης και μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται επί της οδού Αρίωνος 10 – Ψυρρή Αθήνα.Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης