Αποφάσεις 30ου Δημοτικού Συμβουλίου  [05/12/2011 - ]
Πράξη 383: "Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δήμου Νέας Ιωνίας  στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας"
Αναλυτικά

Πράξη 384: "Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης"
Αναλυτικά

Πράξη 385: "Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας (χώρος στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου, γηπέδου αποθήκευσης κ.λ.π.)"
Αναλυτικά

Πράξη 386: "Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου"
Αναλυτικά

Πράξη 387: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη, επί της υπ΄ αριθμόν 75/11.11.2011 πράξης   του Διοικητικού Συμβουλίου  του νομικού προσώπου με την επωνυμία: Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας  (Ο.Π.Α.Ν.), που αφορά στην ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ."
Αναλυτικά

Πράξη 388: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 60/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.     (Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας) του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής , που αφορά στην έγκριση απολογισμού του ετήσιου προγράμματος Δράσης, έτους 2010, του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 389: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 61/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.   (Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας) του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, που αφορά στην έγκριση του ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2010  και της τελικής αναμόρφωσης του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 390: "Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου  “Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδού Σμύρνης"
Αναλυτικά

Πράξη 391: "Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων διέλευσης των οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό, για το έτος 2012"
Αναλυτικά

Πράξη 392: "Καταστροφή αντικειμένων γραφείου"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης